Norsk Jernbaneklubbs hederstegn - 2000-tallet

Artikkelindeks

 

24. april 2004: 56 Thor Bjerke og 185 Georg Friedl

De to første hederstegnene ble delt ut til Thor Bjerke og Georg Friedl den 24. april 2004. På bildet ser vi daværende leder Ole K. Richenberg i midten flankert av Georg Friedl til venstre og Thor Bjerke til høyre. Foto: Leif-H.Ruud

 

tb fb 175Thor Bjerke tildeles NJKs hederspris for sin langvarige innsats i På sporets redaksjon og Forskningsavdelingen.
Han var redaktør for På Sporet i 12 år, fra 1991 til 2002 for tilsammen 45 nummer (65-109) av bladet. I hans redaktørperiode ble bladets kvalitet ytterlig hevet gjennom Thors innsats, både på det tradisjonelt redaktørmessige arbeidet, men også ved at han selv skrev en rekke artikler og stod for den praktiske layouten av bladet. Bladet ble befestet som et av Nordens beste og mest etterrettelige jernbanetidsskrifer.
Thors innsats som jernbanehistoriker kan karakteriseres ved to stikkord: nøyaktighet og produktivitet. Av NJKs til nå 24 bøker, har Thor stått som eneforfatter til fire, og medforfatter til ytterlig seks bøker. Han har utvist en stor arbeidskapasitet både ved denne produksjonen, men også ved alt det nitidige arbeidet i søk etter kilder ved en rekke arkiver i hele landet som ligger bak disse bøkene, og andre prosjekter. Thors interessefelt var til å begynne med privatbanene, men har senere utvidet det til å omfatte både rullende materiell generelt og jernbanenes infrastruktur. Han framviser derfor en stor bredde i sin jernbanehistoriske forskning og publisering.

 

Friedl 175Georg Friedl ledet arbeidet med restaureringen av damplok 255 fra starten i 1981 i 12 år fram til veterantogdrift på strekningen Garnes - Midttun ble satt i gang. Ved hans faglige dyktighet, store kontaktnett og vennlige lederskap ble prosjektet realisert. Underveis ble også lokstallen på Garnes satt i stand med nye dører, vinduer, pussete vegger og fikk reetablert sportilknytting. Etter noen år som lokmester, har Friedl bygget opp verkstedsdelen av lokdriften og lagt mye arbeid ned i oversiktlig lagring av verktøy. Han har gjennom årene også deltatt med sin smittende entusiasme på banearbeid og ved de fleste aktiviteter som krever mannskap. Både veteranbåter og vognhallene på Kløftefoss har nytt godt av Georg Friedls forutseende lagring av skruer og muttre i tommedimmensjoner. Han har ved sin gode observasjonsevne i oppveksten, sin fotografering av norsk jernbane på 50-tallet og som motorleverandør til Di2-lokene, vært en viktig kilde til teknisk informasjon om jernbanen for både bokprosjekter og restaureringsprosjekter gjennom sitt mangeårige medlemsskap i NJK.
I sitt 78ende år er Georg Friedl fortsatt en viktig stolpe i NJKs veterantogsdrift. Vi hedrer ham for sitt mangeårige virke som har forandret historiens gang og han har blitt en del av NJKs historie.

 

 

ulf10. februar 2005: 1 Ulf Berntsen

Ulf Berntsen var med å stifte Norsk Jernbaneklubb i 1969 og var klubbens første formann. Senere har han vært kasserer og senere igjen også formann.

Ulf har hele tiden uten opphold arbeidet aktivt for NJK og er en samlende skikkelse som bestandig har kunnet se saker fra flere sider. Denne egenskapen har vært til stor nytte mer enn en gang når det skulle finnes løsninger på vanskelige spørsmål og avstanden mellom de ulike synspunktene har vært stor.

Det er særlig som leder for vognhallprosjektene på Kløftefoss Ulf har satt mest betydelige spor etter seg. Med stor og smittende entusiasme har han i en årrekke brukt sin store kreativitet og lagt ned en masse arbeide for å skaffe innendørs oppbevaring for klubbens mange flotte og verdifulle lokomotiver og vogner. Uten vognhallene som har vokst frem ville ikke NJK kunnet bevare alle de enhetene som finnes i dag.

Ulf er en sann mester i å skaffe materialer og ytelser slik at det skal koste virksomheten minst mulig. Det er påstått – men ikke motbevist – at Ulf bruker pengene på begge sider før han leverer dem fra seg!

Ulf har bestandig vært opptatt av å dokumentere jernbanehistorien. I alle år har han brukt kameraet sitt flittig og dokumentert ting eller steder som står i fare for å forsvinne. Gjennom mange år har dette vokst til et stort materiale som Ulf raust stiller til disposisjon for klubben.

Ulf er ellers en stor livsnyter som stiller små materielle krav til omgivelser eller fasiliteter. Det enkle er som oftest det beste for ham. Ulf er en stor idealist og inspirator for de som er så heldige å kjenne ham. 

 

sommer10. februar 2005: 1015 Olav L. Sommer

Olav L. Sommer har gjennom en årrekke nedlagt et stort arbeide i ulike deler av NJK

Han engasjerte seg tidlig i klubbens salgstjeneste og bidro således til styrke klubbens økonomi og representerte klubben utad på en fordelaktig måte.

Da NJK overtok driftsansvaret for Krøderbanen var Olav med å bygge opp den lokale organisasjonen. Han var av de første som gjennomgikk opplæring for å kunne inneha viktige sikkerhetsfunksjoner som er nødvendig for å kunne drive jernbanedrift. For å styrke organisasjonen videre engasjerte Olav seg i opplæringsvirksomheten. Mange av de aktive på Krøderbanen og Gamle Vossebanen har fått sin sikkerhetsopplæring under Olavs myndige, men også kyndige og kloke veiledning og ser tilbake på den tiden med glede.

På Krøderbanen og Gamle Vossebanen har Olav utført sin sikkerhetstjeneste med stor flid og på en måte som tjener som forbilde for de som kommer etter ham. For de mange besøkende har han bestandig fremstått som vennlig og korrekt, men bestemt når situasjonen har krevet det.

Olav engasjerte seg tidlig for at NJK skulle sikre seg det gamle trykkeriutstyret som fremstilte de små og hyggelige edmondsonske billettene som var vanlig på jernbanen før. Takket være hans store engasjement fikk klubben overta utstyret. Olav senere ledet NJKs billettrykkeri og har levert edmondsonske billetter til alle museumsbanene i Norge og ved spesielle anledninger også til NSB og Jernbaneverket.

Det er forresten et lite paradoks at Olav først legger ned masse arbeide i å trykke disse nydelige små kunstverkene om vinteren, for å så reise til Krøderbanen for å klippe hull i dem om sommeren.

 


ssunde21. oktober 2006: 84 Sigmund Sunde

Sigmund Sunde har vært medlem av Norsk Jernbaneklubb siden høsten 1969, men lenge før dette engasjerte han seg for å dokumentere sider ved jernbanedriften som var i ferd med å bli borte. Gjennom mange år vokste dette til et stort materiale som han senere raust har stilt til disposisjon for klubben.

I lokalavdeling Trøndelag har Sigmund fra starten av vært et inspirerende og selvsagt midtpunkt. Han var Formand – med d, i 11 år fra 1982 til 1993, og har etter dette fortsatt som styremedlem.

I tillegg til har Sigmund vært dugnadsleder i lokalavdelingen gjennom en årrekke og bidratt til at historisk viktig jernbanemateriell har blitt bevart for ettertiden. Han har også engasjert seg i å redde unna reservedeler og dokumentasjon som er viktig for å kunne holde gammelt materiell i drift.

 

Sigmund Sunde tildeles Norsk Jernbaneklubbs hederstegn som en anerkjennelse for dette omfattende, uegennyttige og viktige arbeidet til klubbens beste.

 


flaatrud2. mai 2008: 893 Ola Flaatrud

Ola Flaatrud har i en årrekke vært engasjert i Norsk Jernbaneklubb gjennom veterantogdrift på det nasjonale nettet i Toggruppen og Norsk Museumstog.

Ola har hele tiden vært engasjert i vedlikehold og drift av personvognene. Han har også nedlagt et stort arbeid i å selge togene og kundeoppfølging. I en lang rekke år var han også driftsleder.

Ola er kjent for positive innstilling. For Ola er det ikke snakk om, men hvordan. Han er raus med ros og oppmuntringer. Gleden over å hjelpe andre, er også en egenskap som kjennetegner Ola.

Det er kjøring av veterantog på det nasjonale nettet som har vært Olas store interesse. Imidlertid har han bestandig hatt syn for klubbens bredde og engasjert seg for helheten. Når det har vært behov for hans evner og arbeidskraft, har han bestandig stilt opp. I en vanskelig periode i klubbens historie var Ola nestleder i klubbens hovedstyre og la ned mye arbeid i å få samlet klubben.

 


strangstad2. mai 2008: 201 Tore Strangstad

Tore Strangstad har vært medlem fra klubbens tidlige år. Han har hele tiden vært engasjert i og arbeidet for klubbens beste. Han har hatt flere tillitsverv gjennom åren, både lokalt og sentralt.

Tore har hele tiden uten opphold arbeidet aktivt for NJK. Han er ikke av de i klubben som har hatt de mest fremtredende verv. På grunn av hans store kunnskaper og godt utviklete evner til å se saker fra flere sider, blir hans synspunkter lagt merke til og ikke sjelden lagt til grunn.

Det er særlig det rullende materiellet som har nytt godt av Tores oppmerksomhet. Uegennyttig har han engasjert seg i bevaring, konservering og restaurering - særlig person- og godsvogner. Tore har vært en stor inspirator og bidragsyter for at det i Norge er bevart en stor og variert samling med godsvogner

Tore har også nedlagt mye arbeid i å samle og gjøre tilgjengelig tegninger av rullende materiell. Få, om noen, har bedre kunnskaper om denne delen av jernbanehistorien. Har noen trengt hjelp til å skaffe tegningsunderlag har Tore bestandig stilt opp.

 


bergseth2. mai 2008: 379 Arne Bergseth

Arne Bergseth har vært medlem fra klubbens tidlige år. Han har hele tiden vært engasjert i og arbeidet for klubbens beste. Han har hatt flere tillitsverv gjennom årene, særlig knyttet til bevaring og drift av Krøderbanen.

Arne har hele tiden vært engasjert i vedlikehold og drift av damplokomotivene og opparbeidet store kunnskaper innenfor dette. Han har hele tiden bidratt raust for å videreformidle handlingsbåren kunnskap innefor drift og vedlikehold av gammelt jernbanemateriell. Han er flink til å aktivisere og trekke med seg nye aktive, og ikke minst følge dem opp slik at de føler de lærer noe og har lyst til å komme tilbake.

Det er særlig på Krøderbanen Arne har satt, og setter, spor etter seg. Fra starten av engasjerte han seg og påtok seg stort ansvar for å virkeliggjøre visjonen om Krøderbanen som museumsjernbane.

Arne har også nedlagt har også et enormt engasjement i å skaffe egnet oppbevaringsplass for det rullende materiellet. Han har vært en sentral medarbeider i samtlige hallprosjekter på Kløftefoss.

 


IvarGubberud2. mai 2008: 1302 Ivar Gubberud

Ivar J. Gubberud har siden han ble medlem vært engasjert i bevaring av Gamle Vossebanen. Dette arbeidet resulterte senere i opprettelse av Museet Gamle Vossebanen. Helt fra starten har Ivar ledet virksomheten med stor fremgang.

Ivar har også gjort seg bemerket gjennom velskrevne bøker og velskrevne artikler. Hans evner innenfor ledelse og prosjektstyring har han raust stilt til disposisjon for klubben. Ivar tar ikke ordet i utrengsmål, men når han gjør det lytter alle til det han har å si. For han har en spesiell evne til å se det vesentlige i en sak og skjære bort uvesentligheter.

Selv om Ivars forankring er lokal, har han bestandig hatt syn for helheten og bredden i klubben. I alle viktige prosesser og debatter er Ivar en naturlig støttespiller og bidragsyter.

 


lederjeans17. oktober 2008: 167 Olaf Bjerknes

Olaf Bjerknes har helt siden han ble medlem engasjert seg i klubbens ulike virksomheter. Han har hele tiden hatt særlig interesse for det rullende materiellet. Som prosjektleder er Olaf uredd og betrakter det umulige som noe som skal utforskes og løses. Sånt sett har Olaf tråkket løype for hele museumsbanemiljøet når det gjelder å løse kompliserte restaureringsoppgaver. Olaf har en intuitiv tilnærmelse til restaureringsetiske dilemmaer og løser slike utfordringer på en måte som fremtvinger respekt. Han har også bidratt til å dele sine erfaringer gjennom innsiktsfulle artikler i På Sporet, men også andre publikasjoner.

Olafs rolle som formidler av jernbanehistorie får heller ikke glemmes. Spesielt hans interesse for gamle postkort med jernbanemotiver – en interesse han deler med medlemmene i form av bokutgivelse og tallrike publikasjoner på forumet Stasjonen

Olaf har også vært involvert i drift og administrasjon. Som driftsbestyrer på Krøderbanen gjennom syv år, ledet han driften der i en periode med fremgang. I tillegg han i perioder påtatt seg ansvaret for det rullende materiellet. Også i disse rollene har Olafs medfødte evner til struktur og ryddighet bidratt til fremgangsrike resultater.

Når Olafs ulike engasjementer skal regnes opp, er det kanskje særlig hans innsats for bevaring av karetvognene som bør trekkes frem. For å hindre at slike gikk tapt, kjøpte han dem for egne penger og fikk anbrakt dem trygt inntil det ble bedre tider. En periode ledet han også NJKs eksklusive karetavdeling, inntil Norsk Jernbanemuseum overtok ansvaret. Uten Olafs resolutte opptreden her, ville ikke Norge i dag hatt et så representativt togsett fra denne epoken.

Olaf har også engasjert seg for NJKs aktive deltagelse i Fedecrail. I en årrekke har han representert NJK på en fordelaktig måte og bidratt til å plassere Norge på kartet.

 


hansvictor21. mars 2009: 2715 Hans V. Braathen

Hans V. Braathen har så lenge han vært medlem engasjert seg i det beste for klubben, og hadde tidlig blikk for hvordan man kunne rasjonalisere og forenkle sider ved klubbens drift og administrasjon.

En viktig oppgave her var å modernisere medlemsregisteret, som tidligere bestod av en stor samling sinkplater med tilhørende maskiner og utstyr. Medlemsregisteret ble overført på data i en tid da få hadde noe forståelse for hvilke muligheter som lå i dette. I årene som har fulgt har Hans tatt ansvaret for registrering av nye medlemmer, sende ut velkomstbrev, registrere endringer i opplysninger og skrive ut etiketter eller girokort. Dette arbeidet har Hans hele tiden gjort svært nøyaktig og samvittighetsfullt, og uten å klage. I årene som har fulgt har de færreste, om noen, vært klar over hvor mye arbeid og oppmerksomhet dette arbeidet faktisk krever.

I forbindelse med etableringen av et nytt og webbasert medlemsregister har Hans vært en sentral og viktig ressurs. Opprettelsen av dette er et skritt videre i å modernisere og tilpasse klubbens drift til den tiden vi lever i.

Hans V. Braathen har gjennom sin store og langvarig, og uegennyttige innsats for Norsk Jernbaneklubb ytet store bidrag til at klubben er kommet dit den er i dag.

 


H.Lindholm21. mars 2009: 189 Helge Lindholm

Helge Lindholm har vært medlem siden klubbens første år. Helt fra starten har han vært engasjert i klubbens mange virksomheter. Alt han har vært med å ta ansvar for har vært preget av stor nøyaktighet og ryddighet.

Det er særlig innenfor vedlikehold og drift av damplokomotiver Helge har vist et stort engasjement. Denne driftsformen var nettopp utgått og kompetansen var utdøende. Helge forstod tidlig at det var viktig å lære seg håndverket grundig og passet på å lære av de gamle lokomotivmennene som hadde noe å lære bort. Etter hvert oppnådde han selv å bli godkjent til å fyre og fremføre damplokomotiv.

Helge Lindholm har store evner og interesse av å formidle kunnskaper. Dette har resultert et opplæringssystem for NJKs drift på Krøderbanen og Gamle Vossebanen. Om ikke dette er nok, har han vært og er engasjert i teoretisk og praktisk opplæring av nye aspiranter som skal føre arven videre. I forbindelse med etablering av styringssystemer for driften på NJKs to museumsbaner har Helge vært en stor støttespiller.

Innenfor drift og administrasjon av klubben har han også engasjert seg. I en årrekke hadde han ansvaret for det sinkplatebaserte medlemsregisteret inn til dette ble overført på data. I en periode var han også leder for en av klubbens driftsavdelinger. Da et opplæringsnettverk mellom museumsbanene skulle etableres, påtok han seg å lede dette fra NJKs side.

 


ses21. mars 2009: 58 Svein E. Sando

Svein E. Sando har vært medlem av klubben siden den aller første tiden. Skal vi trekke en rød tråd gjennom hans langvarige og uegennyttige arbeid for klubben, er det særlig innsamling av informasjon og formidling av kunnskaper som bør fremheves.

Forskning er noe Svein har vært opptatt av i hele sitt NJK-liv. Noe av drivkraften er nok en stor og lekende nysgjerrighet om hvorfor og ikke minst sammenhengen av stort og smått i den verden vi lever i. Sammen med likesinnede sørget han tidlig for å samle inn bilder og annen dokumentasjon som ellers stod i fare for å gå tapt. Mye av dette er senere videreformidlet til Norsk Jernbanemuseum og statsarkivene etter hvert som de forstod sitt ansvar for jernbanehistorien.

Vi kommer heller ikke utenom Sveins store engasjement og interesse for modelljernbane. Her har hans store nysgjerrighet i kombinasjon med store kreative evner bidratt til en rekke flotte modeller. Prosessen ble selvsagt dokumentert og formidlet. Sveins mange innsiktsfulle artikler og bøker har senere inspirert mange til å følge etter, og har nok i stor grad bidratt til å øke respekten for modelljernbane som en seriøs, men ikke kuriøs hobby.

Når det gjelder internett har Svein også en stor del av æren for det som er oppnådd i NJK. Gjennom dette mediet har han virkeliggjort prosjekter som det ikke finnes maken til. Her kommer hans store evner i å formidle til sin rett, i kombinasjon med nysgjerrighet, manglende redsel for å ta i bruk nye løsninger og ikke minst evner til å trekke med andre mennesker i virksomheten.

Svein har bestandig vært opptatt av og engasjert i klubben som en helhet og arbeidsfellesskap. Han har ved flere anledninger bidratt konstruktivt til prinsipielle diskusjoner knyttet til organisasjonsform, vedtekter og annet som har vært viktig for klubben. Ikke minst skal hans innsats i en periode som var vanskelig for klubben fremheves. Gjennom klokskap og sin dype forståelse for mennesker i samhandling, kombinert med prinsipiell ryddighet bidro han til en ny organisasjonsform med tilhørende vedtekter som har brakt klubben fremover.